ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας

Η Οικονομική Επιτροπή διακηρύττει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27,95§2α,121 του Ν4412/16 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προϋπολογισμού Δαπάνης 99.998,75 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)

Ο διαγωνισμός θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheous.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/16.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22-3-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (λήξη επιδόσεως προσφορών) ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, από όπου θα αντληθούν όλα τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/3/2018 10.00πμ

Κάτοψη οικοπέδου προς διαμόρφωση στη συμβολή των οδών Α. Παπανδρέου και Μπαρδαμά στη Διασταύρωση Ραφήνας.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Α1 και άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & Α1 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Α1 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ενώσεις οικονομικών φορέων υπό τους όρους του άρθρου 19 §2,3 και 4 της διακήρυξης και του άρθρου 79§1ε και 3β του Ν4412/16,

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 1.613,00 ευρώ. και θα απευθύνεται προς Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής και συντάσσεται με βάση το άρθρο 15 της Διακήρυξης. Και η διάρκεια ισχύος

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 15/3/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 17/3/2018.

Μοιράσου το όραμά μου