Τέσσερις άξονες για τον τουρισμό

Ο τουριστικός κλάδος µπορεί να προσελκύσει επενδύσεις άνω των 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ την επόµενη πενταετία σε όλη την επικράτεια. Χρειάζεται, όµως, να υποστηριχθεί από τις κατάλληλες πολιτικές που θα µεγιστοποιήσουν τη συµβολή του στο Α.Ε.Π. και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στην Κεφαλλονιά και την Ιθάκη πανηγυρίζουμε για την αύξηση της τουριστικής κίνησης ( +22% το 2018) χωρίς όμως να βλέπουμε οτι αυτή δεν αρκεί για να φέρει συνθήκες μόνιμης, ώριμης και βιώσιμης ανάπτυξης για τα νησιά αν δεν συνοδευτεί από τέσσερα πράγματα.

 • Φορολογική πολιτική φιλική για επενδύσεις
 • Χωροταξικός σχεδιασμός χωρίς αστερίσκους
 • Μελέτη φέρουσας ικανότητας των νησιών μας
 • Εμβάθυνση του τουριστικού προϊόντος και σύνδεσή του με άλλους τομείς

Ως Νέα Δημοκρατία  θα επιταχύνουµε όλα τα ώριµα επενδυτικά σχέδια σε τουριστικές µονάδες, και την πραγµατοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων για τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών (περιφερειακά αεροδρόµια, λιµάνια, οδικά δίκτυα), µε κινητοποίηση του ιδιωτικού τοµέα και συµµετοχή του στο κόστος.

Τα κίνητρα για επενδύσεις και οι ενισχύσεις είναι απαραίτητα για να αντισταθµίσουν τα φορολογικά αντικίνητρα και φυσικά το υψηλότερο χρηµατοοικονοµικό κόστος που αντιµετωπίζουν οι επενδυτές στην Ελλάδα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να διασφαλισθεί η ορθολογικότερη διαχείριση όλων των κονδυλίων και των εργαλείων που διαθέτει το Κράτος για τη στήριξη των επενδυτικών σχεδίων. Δηλαδή, το ΕΣΠΑ, ο Αναπτυξιακός νόµος, το ΕΤΕΑΝ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων, που σήµερα ακόµα αποτελεί µία µεγάλη ανεκµετάλλευτη ευκαιρία για τον τουρισµό.

Φορολογική πολιτική φιλική για επενδύσεις

Οι φορολογικοί συντελεστές, που εκτοξεύτηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, πρέπει να επιστρέψουν, το ταχύτερο δυνατό, σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Έτσι δεσµευόµαστε για:

 • Μείωση του φόρου των επιχειρήσεων στο 20%, εντός µίας διετίας.
 • Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, εντός µίας διετίας.
 • Άµεση µείωση του φόρου στα µερίσµατα, στο 5%, κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα, όχι απλά τις µεγάλες, αλλά κυρίως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
 • Άµεση επιστροφή του Φ.Π.Α. στην εστίαση στον χαµηλό συντελεστή (13%).

Το κάναµε, ως Κυβέρνηση το 2013, µονοµερώς και τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα ήταν πολύ λιγότερο αρνητικά από αυτά τα οποία προέβλεπε η Τρόικα. Και εκτιµούµε ότι και τώρα, εφόσον γίνει, το δηµοσιονοµικό αποτύπωµα αυτής της µείωσης θα είναι απολύτως διαχειρίσιµο.

Ο τελικός µας στόχος είναι να έχουµε δυο συντελεστές 22% και 11%. Ενιαία το τουριστικό πακέτο, δηλαδή εστίαση και διαµονή, να είναι στο 11%.

Χωροταξικός σχεδιασµός χωρίς αστερίσκους

Η χώρα µας σήµερα χρειάζεται επειγόντως ένα νέο χωροταξικό σχέδιο, πολύ περισσότερο Δεν είναι δυνατόν σηµαντικά επενδυτικά σχέδια σήµερα να είναι έωλα και ευάλωτα σε οποιαδήποτε προσφυγή στο ΣτΕ, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει οργανωµένος χωροταξικός σχεδιασµός για τον τουρισµό.

 • Ολοκληρώνουμε το χωροταξικό πλαίσιο σε Κεφαλλονιά και Ιθάκη
 • Σχεδιάζουµε κίνητρα αύξησης του συντελεστή δόµησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις που αναβαθµίζουν ενεργειακά τις µονάδες τους και προστατεύουν το περιβάλλον.
 • Η Ελλάδα δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να ακολουθήσει το µοντέλο ανάπτυξης άλλων χωρών της Μεσογείου, το οποίο έχει οδηγήσει στην αισθητική, αλλά και στην περιβαλλοντική υποβάθµιση της ακτογραµµής της. Είναι παράλογο να εφαρµοσθούν στις νησιωτικές και άλλες παράκτιες περιοχές της χώρας οριζόντια, αποστάσεις 100 µέτρων από τον αιγιαλό. Η απόσταση από τη γραµµή αιγιαλού θα πρέπει να αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση και ανάλογα πάντα µε τις τοπικές συνθήκες.

Μελέτη φέρουσας ικανότητας της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης

Βασική προϋπόθεση για να εφαρμοστεί οποιαδήποτε τουριστική πολιτική είναι η σύνταξη μιας μελέτης φέρουσας ικανότητας, μιας μελέτης δηλαδή που αποτελεί έναν σύνθετο δείκτη υπολογισμού του επιπέδου βιωσιμότητάς της.

Πρόκειται για μια μέθοδο υπολογισμού της μέγιστης δυνατής αντοχής μιας περιοχής, σε διάφορους παράγοντες όπως ο πληθυσμός και οι περιοδικές μεταβολές του, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ποιότητα των υδάτων, η ποιότητα του εδάφους, το μέγεθος των υγρών και στερεών αποβλήτων, ο κυκλοφοριακός φόρτος, η δομημένη επιφάνεια και οι χρήσεις της, οι ροές τουρισμού, κ.ά., ούτως ώστε να παραμένει βιώσιμη, δηλαδή να αναπτύσσεται και να λειτουργεί βάσει των αρχών της αειφορίας.

Ο υπολογισμός της είναι αποτέλεσμα μιας εξειδικευμένης έρευνας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων με στόχο να (συν)εκτιμώνται περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτιστικοί δείκτες της περιοχής μελέτης, αναδεικνύοντας σημεία που χρήζουν άμεσης προσοχής και αντιμετώπισης.

Μια τέτοια μελέτη ανέθεσε ο Δήμος Θήρας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου τον Απρίλιο του 2018, προκειμένου να αντιμετωπίσει την οξεία κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο νησί της Σαντορίνης τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της ραγδαίας αύξησης του τουρισμού. Με δεδομένη την αύξηση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια και στην Κεφαλονιά, πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα εναρμονίζοντας τις πρακτικές μας κάτω από μια συγκεκριμένη στρατηγική που θα προστατεύει το φυσικό αλλά και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Εμβάθυνση του τουριστικού προϊόντος και σύνδεσή του με άλλους τομείς

Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη είναι δυο άκρως αναγνωρίσιμα νησιά, με πολλές «αθέατες» πτυχές που δεν έχουν τύχει της αναγνώρισης που θα έπρεπε. Για αυτό το λόγο, βασική μέριμνα του επόμενου βουλευτή πρέπει να είναι η ανάπτυξη θεματικών τομέων και η σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με άλλους τομείς όπως πχ. την αγροτική παραγωγή ή υπηρεσίες του τριτογενή τομέα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επεκτείνουμε την τουριστική σεζόν κάτι που απλά σημαίνει περισσότερη δουλειά, αύξηση του πληθυσμού, περισσότερα χρήματα για το νησί.

Ενδεικτικά αναφέρω τέσσερις τομείς στους οποίους έχουν γίνει σημαντικά βήματα τόσο από τους αρμόδιους φορείς (Μητρόπολη, Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί κ.α.) όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ βαθμού και στα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε με ακόμα πιο στοχευμένες δράσεις

θρησκευτικός τουρισμός:

 • Ανάπτυξη δικτύου μοναστηριακού τουρισμού με επίκεντρο τον Αγ. Γεράσιμο, Κηπούρια, Κορωνάτο, Αγ. Ανδρέα Μηλαπιδιάς, Θέματα και Παλιοχέρσο.
 • Σύνδεση της Άτρου με το οδικό δίκτυο και ανάδειξη του παλαιού πύργου και των παλαιών κτισμάτων της Μονής
 • Δημιουργία δικτύου εκκλησιών (αστικών ή περιαστικών) οι οποίες έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ή αγιογραφίες σημαντικής καλλιτεχνικής αξίας.

πολιτιστικός τουρισμός

 • Κατεδάφιση ή ριζική ανακαίνιση της όψης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου με στόχο να πάρει την προσεισμική του μορφή, όπως αποτυπώνεται σε φωτογραφίες προ του 1953.
 • Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Σάμης, Φισκάρδου και Τζαννάτων και των δύο κάστρων σε Αγ. Γεώργιο και Άσσο.
 • ανάδειξη των οικιστικών συνόλων σε παλιά Βλαχάτα, Φάρσα μέσω στρατηγικών επενδύσεων για μετατροπή τους σε παραδοσιακούς ξενώνες ή κίνητρα για την επανακατοίκησή τους.

οικοτουρισμός & αγροτουρισμός

 • αποτύπωση και βελτίωση των υφιστάμενων μονοπατιών οικολογικού ενδιαφέροντος με κέντρο αναφοράς τον Εθνικό Δρυμό του Αίνου
 • δημιουργία διαδρομών παρατήρησης οικοσυστημάτων, βοτάνων και χλωρίδας
 • κίνητρα για κατασκευή ή μετατροπή υπαρχόντων ξενώνων σε αγροτουριστικές μονάδες, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν τον τρόπο παραγωγής της παλαιάς Κεφαλονιάς &  Ιθάκης
 • οργάνωση καταδυτικού τουρισμού σε περιοχές οικολογικού & ιστορικού ενδιαφέροντος (ναυάγια).

δρόμοι του κρασιού

 • Ανάδειξη του κρασιού ως του ισχυρού συγκριτικού πλεονεκτήματος της Κεφαλλονιάς
 • Δημιουργία οινοτουριστικών πακέτων με επισκέψεις σε οινοποιεία, γευσιγνωσία
 • προώθηση όλων των ντόπιων ποικιλιών (ρομπόλα, μαυροδάφνη, μοσχάτο)

Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δώσουµε και στον τουρισµό πόλεων και τη δημιουργία σημείων ενδιαφέροντος. Η πρόταση για ανάπλαση των παλαιών προσόψεων σε Αργοστόλι, Ληξούρι, Αγ. Ευφημία και Σάμη και η σήμανση προσεισμικών τοποσήμων ενισχύει την πολιτιστική μας παράδοση, δημιουργεί μια συμπαγή οικιστική εικόνα και ενισχύει σημαντικά την ταξιδιωτική εμπειρία των επισκεπτών μας.  Παράλληλα πρέπει να ενισχυθεί η μνημειακή αρχιτεκτονική στα υφιστάμενα ή υπό ανέγερση δήμοσια κτήρια βασισμένα στις παλαιές φωτογραφικές αποτυπώσεις, ενώ πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί ένα μνημείο για τους σεισμούς του 1953.

Σηµασία προφανή, έχει η στήριξη του θαλάσσιου τουρισµού και η στήριξη της κρουαζιέρας. Αυτό απαιτεί επενδύσεις στα λιμάνια και στήριξη των υδροπλάνων ως μέσων που συνδέουν τα νησιά μας τόσο μεταξύ τους (hop on -hop off) όσο και με τα ηπειρωτικά μητροπολιτικά κέντρα. Η Κεφαλονιά μπορεί να πρωτοστατήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη δημιουργία μιας τουριστικής γραμμής βασισμένη στα υδροπλάνα σε όλο τον νοητό άξονα των πρωην βενετικών κτήσεων ξεκινώντας από την Αδριατική και καταλήγοντας στην Κρήτη, τη Ρόδο ή και την Κύπρο.

Προβολή των νησιών μας

O EOT έχει µία µεγάλη εµπειρία στο ζήτηµα αυτό, ωστόσο χρειάζεται την απαραίτητη διοικητική και οργανωτική «αναζωογώνηση» που θα του επιτρέψει να κινηθεί πιο ευέλικτα στις μεγάλες παγκόσμιες αγορές. Η στενή συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, µέσω, ενδεχοµένως, ενός νέου σχήµατος σύµπραξης Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, αποκλειστικά για την προβολή της χώρας, είναι αυτονόητη.

Διερεύνηση νέων αγορών

Το προφίλ των επισκεπτών της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης είναι στρατηγικά προσανατολισμένο σε εδραιωμένες αγορές της Δύσης, ωστόσο αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίζει από τη δυνατότητα διερεύνησης νέων αναδυόμενων αγορών, όπου μπορούμε να διεκδικήσουμε τη δική μας θέση κατά τέτοιο τρόπο που θα επεκτείνουμε την διάρκεια της τουριστικής σεζόν και θα εμβαθύνουμε την εμπειρία των ταξιδιωτών. Τέτοιες αγορές αυξημένου ενδιαφέροντος μπορεί να είναι το Ισραήλ, η Κίνα καθώς και χώρες της Μ. Ανατολής με υψηλό ΑΕΠ κ.α.που απαιτούν όμως στοχευμένες δράσεις και δημιουργία υποδομών (πχ. κουζίνα kosher και halal) προκειμένου να προσελκυθούν.

Η σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα – Μεταφορά του Τμήματος Τουρισμού στην Κεφαλονιά

Χρειαζόµαστε, επιτέλους, µία υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπων και των στελεχών του τουρισµού σε όλα τα επίπεδα. Για αυτό το λόγο, ο επόμενος βουλευτής Κεφαλονιάς & Ιθάκης πρέπει να παλέψει προκειμένου το Τμήμα Τουρισμού του Ιόνιου Πανεπιστημίου να μετεγκατασταθεί στην Κεφαλονιά. Με αυτόν τον τρόπο το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων αλλά και το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων &Τεχνολογίας μπορούν να συνδεθούν υπό την κοινή ομπρέλα του τουρισμού και να καταρτίζουν σε υψηλότατο επίπεδο τους εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα αλλά και τα συναφή με αυτόν επαγγέλματα: η χρήση νέων τεχνολογιών επιτρέπει στους επαγγελματίες του τουρισμού να έχουν ένα πολύτιμο σύμμαχο για την εξωστρέφεια των μονάδων τους, ενώ η τεχνολογία τροφίμων μπορεί να αναζωογονήσει την πρώτη ύλη της τοπικής γαστρονομίας και του πρωτογενή τομέα εν γένει. Το αίτημα αυτό είναι δίκαιο και αποκεντρωτικό, καθώς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πρέπει να λειτουργεί σε όλα τα νησιά. Παράλληλα δίνει απολύτως αναπτυξιακό στίγμα σε μια τουριστική αγορά που δεν είναι κορεσμένη και θα εισάγει τόσο τους φοιτητές όσο και τους επαγγελματίες σε μια νέα αντίληψη για το τι εστί τουριστική εμπειρία στη σύγχρονη εποχή.

Μοιράσου το όραμά μου